Контакти

 

Телефони

 

   Директор 0886003700

   Директор /08128/ 2315

e-mail: ou_pkosovo@abv.bgТВОЯТ ЧАС


Обществен съвет


ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ"СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ", с.П.КОСОВО


ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСТНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ,ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ",с.П.КОСОВО


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ"СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ", с.П.КОСОВО


ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ОУ"СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ", с.П.КОСОВО


Ред за приемане и преместване на ученици


УЧЕБЕН ПЛАН НА ОУ"СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ", с.П.КОСОВО


Ред за издаване на дубликати на документи


Ред за валидиране на документи


Ред за признаване на документи издадени от чужбина


Правилник за пропускателния режим 


Училищен учебен план 2017-2018г.


Обява за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" - 2019г.


План-прием за учебната 2019/2020г.


Етичен кодекс


Форми на обучение


Училищна програма за целодневна организация на учебния ден


Училищна програма за предоставяне на равни възможности и приобщшаване на децата и учениците от уязвимите групи


Учебен план за 1 клас 2017-2018г.


Учебен план за 2 клас 2017-2018г.


Учебен план за 5 клас 2017-2018г.


Учебен план за 6 клас 2017-2018г.


Стратегия за развитие на ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - с.П.Косово


Мерки за повишаване на качеството на образованието в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - с.П.Косово


Правилник за дейността на училището


Програма за превенция на ранното напускане на училище


Организация на учебния ден


Училищна програма за организация на учебния ден 2017-2018г.


План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти