Контакти

 

Телефони

 

   Директор 0886003700

   Директор /08128/ 2315

e-mail: ou_pkosovo@abv.bgТВОЯТ ЧАС


Обществен съвет


ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА


ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ"СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ", с.П.КОСОВО


ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСТНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ,ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ",с.П.КОСОВО


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ"СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ", с.П.КОСОВО


ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ОУ"СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ", с.П.КОСОВО


Ред за приемане и преместване на ученици


УЧЕБЕН ПЛАН НА ОУ"СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ", с.П.КОСОВО


Ред за издаване на дубликати на документи


Ред за валидиране на документи


Бюджет 2016г.


Ред за признаване на документи издадени от чужбина


Правилник за пропускателния режим 


Училищен учебен план 2017-2018г.


Училищен учебен план 2015-2016г.


Училищен учебен план 2013-2014г.


Етичен кодекс


Форми на обучение


Училищна програма за целодневна организация на учебния ден


Училищна програма за предоставяне на равни възможности и приобщшаване на децата и учениците от уязвимите групи


Учебен план за 1 клас 2017-2018г.


Учебен план за 2 клас 2017-2018г.


Учебен план за 5 клас 2017-2018г.


Учебен план за 6 клас 2017-2018г.


Стратегия за развитие на ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - с.П.Косово


Мерки за повишаване на качеството на образованието в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - с.П.Косово


Правилник за дейността на училището


Програма за превенция на ранното напускане на училище


Отчет на разходите за 4-то тримесечие на 2016г.


Организация на учебния ден


Училищна програма за организация на учебния ден 2017-2018г.


План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти